Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Big Data Analytics | Digiope-erikoistumiskoulutusHuomisen matkailukohde | Korjausrakentaminen | Kyberturvallisuus | Lastensuojelutyö | Moniammatillinen kotikuntoutusMusiikin managerointiSyöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju | Yhteisömuusikko


Big Data Analytics

Kohderyhmä

The intended student for the program is someone with prior work experience in the field of software development with programming-related tasks and who wants to attain competences in Big Data Analytics. The training is intended for those who have completed an engineering degree or another applicable science degree and those which the UAS otherwise deem to have sufficient knowledge and skills. Specialization studies will be held at a master’s degree level.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 ects, 1.4.2017-31.3.2018

Koulutuksen tavoite

Big Data Analytics competence will give the students an in-depth understanding of how to make use of data in order to create insights, and also further the students’ ability to plan, create and evaluate analytics-enabled services with built-in intelligence. The program is arranged so that students can rapidly gain a broad understanding of the essential concepts of big data analytics; descriptive, predictive, and prescriptive machine learning modelling. The program emphasizes the importance of understanding how to build analytical solutions with production level code.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab


DIGIOPE-erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Ammatilliset opettajat, ammatillisen opettajan tehtävässä toimivat ja muu oppilaitosten henkilöstö. Edellytyksenä ovat korkeakoulututkinto ja hyvät tvt-opetuskäytön perustaidot sekä työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien toteuttamiseen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 10/2017 – 6/2018

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus 30 op

Kohderyhmä 

Tradenomin, restonomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op. toukokuu 2017 – syyskuu 2018

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

1.Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden.

2. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Koulutus on YAMK-tasoista. Tämän vuoksi edellytämme osallistujilta joko restonomin tai tradenomin AMK-tutkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto käy, jos hakijalla on vahvaa matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta. Koulutukseen voidaan valita myös henkilö jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jolla on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tietyt opintokokonaisuuden moduulit on mahdollista lukea mukaan nykyisiin tai myöhempiin YAMK-opintoihin.

Ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu


Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus 30 op

Kohderyhmä

Restonomi (AMK) tai muu vastaava alan koulutus tai työkokemus.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

Koulutus järjestetään 12.9.2017-31.5.2018, laajuus 30 op.

Koulutuksen tavoite

Opinnot toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä työ- ja elinkeinoelämältä tulleiden toiveiden mukaisena.

Koulutus koostuu

 • kymmenestä lähiopetuspäivästä, joihin voi sisältyä opintokäyntejä kotimaisissa lähimaakunnissa
 • verkko-opiskelusta
 • kehittämistehtävästä
 • itsenäisestä opiskelusta sekä
 • ulkomaille suuntautuvasta opintomatkasta tai vaihtoehtoisesti kohdealuetta käsittelevästä tehtävästä.

Ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Karelia ammattikorkeakoulu


Korjausrakentaminen

Kohderyhmä 

Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville. Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 22.09.2017 – 31.12.2018

Koulutuksen tavoite 

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu.


Kyberturvallisuus

Kohderyhmä 

Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 20.1.2017 – 30.11.2017

Koulutuksen tavoite

Opinnot suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot kyberturvallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Hän kykenee parantamaan yrityksen kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, suojaamaan järjestelmiä ja tietoa erilaisilta uhkilta. Hän kykenee laatimaan yritykselle kyberturvallisuuspolitiikan sekä todentamaan sen mukaiset vaatimukset käytännössä. Tavoitteena on parantaa niin pienten, keskisuurten kuin suurien yritysten henkilöstön kyberturvallisuustietämystä ja -valmiuksia.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville tietotekniikan ammattilaisille, joita puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, 24.8.2017 – 8.5.2018.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on lisätä erikoistumiskoulutukseen osallistuvien ammatillista osaamista sekä vastata yrityselämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin kyberturvallisuuden alalla erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Koulutukseen sisältyy myös kyberturvallisuusliiketoimintaa käsittelevä alue, joka lisää osallistujien liiketoimintaosaamista ja -valmiuksia.

 Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä

Sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemmin opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Odotamme hakijalta työkokemusta lastensuojelutyöstä tai lapsi- ja perhepalveluista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 31.8.2017–18.5.2018.

 Koulutuksen tavoite 

Lisätietoja

 Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK ja muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Hakijoilta odotetaan työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista (etenkin lastensuojelutyöstä) sekä kiinnostusta kehittää integratiivisia lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 31.8.2017-18.5.2018

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • on perehtynyt lastensuojelun teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon
 • hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/perheille suunnatuissa monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa
 • osaa käyttää lasten, nuorten ja vanhempien/perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelutyön ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa
 • osaa kehittää lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja käytäntöjä

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä 

Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 31.8.2017 -18.5.2018

Koulutuksen tavoite 

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu


Moniammatillinen kotikuntoutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suo¬rittaneille, työelämässä kuntoutusalan työtehtävissä jo toimineille sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 3.11.2017 – 31.12.2018

Koulutuksen tavoite

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija

– hallitsee laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin.

– kykenee yhdistämään ja kriittisesti analysoimaan eri alojen kotikuntoutukseen liittyviä lähestymistapoja, ratkaisemaan niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltamaan niitä asiakas- ja tarvelähtöisiä menetelmien kehittämisessä,

– kykenee työskentelemään sekä itsenäisesti että moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,

– muotoilee, kehittää ja johtaa kotikuntoutuksen uusia lähestymistapoja ja menetelmiä erilaisissa työkonteksteissa,

– kehittää kotikuntoutuksen tietoperustaa ja käytäntöjä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa,

– kykenee kotikuntoutuksen monipuoliseen viestintää asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojensa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu


Musiikin Managerointi

Kohderyhmä 

Musiikkibisneksen parissa toimivat ammattilaiset jotka haluavat syventää osaamistaan manageroinnista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 19.1.-31.12.2017

Koulutuksen tavoite

1. Manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musiikkikentässä. Erityisesti panostetaan kansainväliseen managerointiin ja sopimusosaamiseen. 2. Uuden tutkimustiedon tuottaminen suomalaiseen musiikkiteollisuuteen. Painopistealueina omat mm hinnoitteluosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen sekä artistibrändiosaaminen. 3.Tulevaisuusajattelun juurruttaminen manageriammattikuntaan ja välillisesti koko musiikkiteollisuuteen.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään syövän ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää moniammatillista osaamista.

Suosituksena on vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, koulutus toteutetaan ajalla 12.9.2017–21.9.2018.

Koulutuksen tavoite

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 12.9.2017 – 21.9.2018

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla
 • osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa
 • osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa
 • kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa
 • hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
 • hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
 • toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 16.1.2018-31.1.2019

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, organisaatioiden, työyhteisön, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu


Yhteisömuusikko

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikkialan AMK – tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, kenellä on erityisillä ansiolla saavutettu osaaminen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 31.8.2017-8.6.2018

Koulutuksen tavoite

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä.   Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa. Asiantuntijuus muodostuu 1) musiikillisesta, musiikkipedagogisesta ja taiteellisesta osaamisesta, 2) teoreettisesta, käsitteellisestä ja faktuaalisesta tiedosta 3) käytännöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta 4) toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itsesäätelytiedosta 5) sosiokulttuurisesta tiedosta.

Tämän koulutuksen erityisprofiili on sairaalamuusikon työ. Opiskelija oppii soveltamaan taiteellista ja pedagogista osaamistaan monipuolisesti sairaala- ja hoivamusiikkiympäristöissä.

Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy


Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, jolla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, tammikuu-joulukuu 2018

Koulutuksen tavoite 

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisoissa. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu